CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

Danh mục vần TH

THA

·         Tha

·         Tha hóa

·         Tha hương lữ thứ

·         Tha lực

·         Tha phương

·         Tha quả vong căn

·         Tha tiền khiên trước

 

THÁC

·         Thác

·         Thác bệnh

·         Thác cô ký mệnh

·         Thác địa

·         Thác oan

·         Thác sanh - Thác thai

 

THẠCH

·         Thạch

·         Thạch động

·         Thạch giao

·         Thạch Sùng - Vương Khải

·         Thạch thất - Thạch xá

·         Thạch tượng

 

THÀI

·         Thài - Bài thài

 

THÁI

·         Thái

·         Thái Âm - Thái Dương

·         Thái Ất Thiên Tôn

·         Thái Bạch Kim Tinh - Thái Bạch Trường Canh

·         Thái cổ

·         Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên Tôn

·         Thái Cực

·         Thái Cực đăng

·         Thái Cực Thánh Hoàng

·         Thái độ

·         Thái hòa

·         Thái hư - Thái không

·         Thái lai (Thới lai)

·         Thái liêm giả tất thái tham

·         Thái miếu

·         Thái quá - Bất cập

·         Thái sơn hồng mao

·         Thái tây

·         Thái thậm

·         Thái Thượng Đạo Tổ - Thái Thượng Lão Quân

 

THẢI

·         Thải hồi

 

THAM

·         Tham

·         Tham chiếu

·         Tham danh trục lợi

·         Tham dục

·         Tham dự

·         Tham đó bỏ đăng

·         Tham khảo

·         Tham ô

·         Tham phu tuẫn tài

·         Tham quan

·         Tham quyền cố vị

·         Tham sanh úy tử

·         Tham Sân Si

·         Tham tài hiếu sắc

·         Tham thì thâm

·         Tham thiền nhập định

·         Tham tiểu thất đại

·         Tham ván bán thuyền

·         Tham vọng

 

THẢM

·         Thảm

·         Thảm bại

·         Thảm đạm

·         Thảm kinh

·         Thảm sát

 

THÁN

·         Thán

·         Thán oán

·         Thán phục

 

THẢN

·         Thản nhiên

 

THANG

·         Thang

·         Thang mây

·         Thang vô ngằn

 

THẢNG

·         Thảng

 

THANH

·         Thanh

·         Thanh bạch

·         Thanh bai

·         Thanh bần

·         Thanh bường (Thanh bình)

·         Thanh cao

·         Thanh cân

·         Thanh chước chi nghi

·         Thanh danh

·         Thanh đạm

·         Thanh đạo

·         Thanh la

·         Thanh lặng

·         Thanh loan

·         Thanh my

·         Thanh minh

·         Thanh nhãn nan phùng

·         Thanh quang

·         Thanh Sơn Đạo Sĩ

·         Thanh sử

·         Thanh tâm quả dục

·         Thanh Thiên

·         Thanh thiên bạch nhựt

·         Thanh tịnh

·         Thanh tịnh Đại hải chúng

·         Thanh trừng

·         Thanh trược

·         Thanh vương - Hồng vương - Bạch vương

 

THÀNH

·         Thành

·         Thành chung

·         Thành dạ

·         Thành danh

·         Thành đạo

·         Thành độc sớ văn

·         Thành hoàng Thần

·         Thành khẩn

·         Thành kiến

·         Thành kỉnh tụng Phật giáo tâm kinh

·         Thành nhân chi mỹ

·         Thành niên

·         Thành phục

·         Thành song

·         Thành tắc vi vương, bại tắc vi khấu

·         Thành tích bất hảo

·         Thành thục

·         Thành tín

·         Thành tựu

 

THÁNH

·         Thánh

·         Thánh ân

·         Thánh bất khả tri

·         Thánh chất

·         Thánh cốc

·         Thánh danh

·         Thánh đản (Thánh đán)

·         Thánh đạo

·         Thánh địa

·         Thánh điện

·         Thánh đức

·         Thánh giáo

·         Thánh hiền

·         Thánh kinh

·         Thánh lịnh - Thánh huấn - Huấn lịnh - Đạo lịnh

·         Thánh luật

·         Thánh miếu

·         Thánh Ngôn - Thánh ngôn Hiệp tuyển

·         Thánh nho

·         Thánh nhơn

·         Thánh tâm

·         Thánh thai

·         Thánh thân

·         Thánh Thất

·         Thánh thể

·         Thánh Tông đồ

·         Thánh truyền

·         Thánh tử đạo

·         Thánh tượng Thiên nhãn

·         Thánh vệ

·         Thánh vị

·         Thánh vức

·         Thánh ý

 

THẠNH (THỊNH)

·         Thạnh

·         Thạnh đức

·         Thạnh nộ

·         Thạnh soạn

·         Thạnh thế

·         Thạnh tình

·         Thạnh trị

 

THAO

·         Thao lược

·         Thao thao bất tuyệt

·         Thao túng

 

THẢO

·         Thảo

·         Thảo am

·         Thảo điền

·         Thảo đường

·         Thảo hài

·         Thảo hích man thư

·         Thảo luận

·         Thảo lư

·         Thảo ngay

·         Thảo thuận

·         Thảo ước

·         Thảo xá hiền cung

 

THÁP

·         Tháp kỷ niệm

·         Tháp tùng

 

THĂNG

·         Thăng

·         Thăng

·         Thăng cấp

·         Thăng chức

·         Thăng hà

·         Thăng hoa

·         Thăng quan tiến chức

·         Thăng Thiên

·         Thăng thưởng

·         Thăng trầm bĩ thới

 

THẰNG

·         Thằng phược

 

THẮNG

·         Thắng

·         Thắng cảnh

·         Thắng công đức

·         Thắng địa

·         Thắng hội

·         Thắng nghĩa

·         Thắng phụ

 

THẲNG

·         Thẳng

·         Thẳng dùn

·         Thẳng mực tàu đau lòng gỗ

·         Thẳng rẳng (Thẳng rẵng)

 

THÂM

·         Thâm

·         Thâm ảo

·         Thâm bất khả trắc

·         Thâm căn cố đế

·         Thâm diệu

·         Thâm giao

·         Thâm hiểm

·         Thâm nhập

·         Thâm nhiễm

·         Thâm sơn cùng cốc

·         Thâm tàng nhược hư

·         Thâm tâm

·         Thâm thúy

·         Thâm trầm

·         Thâm viễn

 

THẨM

·         Thẩm

·         Thẩm án

·         Thẩm định

·         Thẩm mỹ

·         Thẩm quyền

·         Thẩm tra

 

THẬM

·         Thậm

·         Thậm chí

·         Thậm tệ

·         Thậm thâm

·         Thậm trọng

 

THÂN

·         Thân

·         Thân ái

·         Thân bại danh liệt

·         Thân bằng

·         Thân bằng cố hữu

·         Thân cận

·         Thân côi

·         Thân danh

·         Thân hành

·         Thân hào nhân sĩ

·         Thân hình hồn phách

·         Thân hữu

·         Thân mẫu - Thân phụ - Thân sinh

·         Thân nghinh

·         Thân phận

·         Thân sơ

·         Thân tâm thường an lạc

·         Thân thế

·         Thân thể phát phu

·         Thân thích

·         Thân tiên độ

·         Thân tử danh bất tử

·         Thân vương

 

THẦN

·         Thần

·         Thần biến

·         Thần chú

·         Thần chủ

·         Thần cư tại nhãn

·         Thần chung thinh

·         Thần chung mộ cổ

·         Thần dân

·         Thần dược - Thần y

·         Thần đạo

·         Thần đồng

·         Thần giao cách cảm

·         Thần hao trí mệt

·         Thần hoàng bổn cảnh

·         Thần học

·         Thần hôn định tỉnh

·         Thần linh

·         Thần linh học

·         Thần minh chánh trực

·         Thần Nông

·         Thần phẩm

·         Thần phục

·         Thần phương

·         Thần quyền

·         Thần tài

·         Thần táng khí hư

·         Thần thoại

·         Thần thông

·         Thần thông nhơn

·         Thần thức

·         Thần tỉnh (Xem: Thần hôn định tỉnh)

·         Thần trí

·         Thần Tú (Xem: Lục Tổ Huệ Năng)

·         Thần tượng

·         Thần văn Thánh võ

·         Thần vong xỉ hàn

 

THẬN

·         Thận

·         Thận ngôn

·         Thận tắc bất bại

·         Thận trọng

 

THẬP

·         Thập

·         Thập ác - Lục hình

·         Thập cẩm

·         Thập di bổ khuyết

·         Thập Điện Diêm Vương - Thập điện Từ Vương

·         Thập hình của Đức Lý Giáo Tông

·         Thập kim bất muội

·         Thập loại chúng sanh

·         Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ

·         Thập nghĩa

·         Thập nhị Bảo Quân

·         Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng

·         Thập nhị Địa Chi (Xem: Thập Thiên Can)

·         Thập nhị Khai Thiên

·         Thập nhị Thời Quân - Thập nhị Thời Thần

·         Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân

·         Thập phương chư Phật

·         Thập Thiên Can - Thập nhị Địa Chi

·         Thập toàn

·         Thập trai

·         Thập triết

·         Thập tử nhứt sanh

·         Thập tự giá

 

THẤT

·         Thất

·         Thất bại

·         Thất bát

·         Thất bửu (Thất bảo)

·         Thất chí

·         Thất chơn truyền

·         Thất công

·         Thất cơ

·         Thất đạo

·         Thất đạo tâm

·         Thất đầu xà

·         Thất điên bát đảo

·         Thất đức

·         Thất Hiền

·         Thất hiếu

·         Thất hồn lạc phách

·         Thất khiêm cung

·         Thất khiếu

·         Thất kỳ truyền

·         Thất lễ

·         Thất lộc

·         Thất lợi

·         Thất mùa

·         Thất ngôi diệt vị

·         Thất nhơn tâm

·         Thất niêm luật

·         Thất Nương

·         Thất phách

·         Thất pháp

·         Thất phu chi dũng

·         Thất sách

·         Thất Thánh

·         Thất thân - Thất tiết

·         Thất thập cổ lai hy

·         Thất thập nhị Địa

·         Thất thập nhị Hiền

·         Thất thể đạo

·         Thất thệ

·         Thất thường

·         Thất tịch

·         Thất tín

·         Thất tinh

·         Thất tình - Lục dục

·         Thất Tổ (Xem: Cửu Huyền Thất Tổ, vần C)

·         Thất truyền (Xem: Thất chơn truyền)

·         Thất ức niên

·         Thất vị

 

THẬT

·         Thật (Xem: Thực)

 

THÂU

·         Thâu

·         Thâu hoạch (Thu hoạch)

·         Thâu hồi (Thu hồi)

·         Thu không (Thâu không)

·         Thâu nhập

·         Thâu niên

·         Thâu phục

·         Thâu thập

·         Thâu xuất - Thâu chi

 

THẤU

·         Thấu

·         Thấu đáo

·         Thấu tình đạt lý

·         Thấu triệt

 

THÂY

·         Thây phàm

 

THÈM

·         Thèm lạt

 

THÊ

·         Thê

·         Thê lương thảm đạm

·         Thê nhi - Thê tử

·         Thê tróc tử phọc

 

THỀ

·         Thề nguyền

 

THẾ

·         Thế

·         Thế cuộc

·         Thế đạo

·         Thế độ

·         Thế gia vọng tộc

·         Thế giới địa hoàn

·         Thế giới quan

·         Thế lộ

·         Thế lớn lực to

·         Thế luật

·         Thế lực phàm phu

·         Thế ngoại đào nguyên

·         Thế phát qui y

·         Thế Sở chế bạo Tần

·         Thế sự

·         Thế thái nhơn tình

·         Thế thời

·         Thế tình

·         Thế Tôn

·         Thế trần

·         Thế trọng

·         Thế tục

 

THỂ

·         Thể

·         Thể cách

·         Thể chất

·         Thể diện

·         Thể lệ

·         Thể phách

·         Thể pháp (Xem: Bí pháp, vần B)

·         Thể Thiên hành hóa

·         Thể thống

 

THỆ

·         Thệ

·         Thệ hải minh sơn (Xem: Minh sơn thệ hải, vần M)

·         Thệ hữu

·         Thệ nguyện - Thệ ước

·         Thệ tử bất nhị

 

THI

·         Thi

·         Thi ân

·         Thi hài

·         Thi hào

·         Thi hình

·         Thi lễ

·         Thi nhân mặc khách

·         Thi phàm

·         Thi pháp

·         Thi thố

·         Thi thơ chi phố

·         Thi xã - Thi đàn

 

THÍ

·         Thí

·         Thí chẩn

·         Thí chủ

·         Thí điểm

·         Thí thân - Thí mạng

·         Thí thực cô hồn

·         Thí tiền thí bạc

 

THỈ

·         Thỉ

 

THỊ

·         Thị

·         Thị chi bất kiến

·         Thị chi chứng quả

·         Thị chứng

·         Thị dục

·         Thị giả

·         Thị hiện

·         Thị hiếu

·         Thị không thị sắc

·         Thị lập

·         Thị nhận - Thị thực

·         Thị nhục

·         Thị phi

·         Thị phú khinh bần

·         Thị tài ngạo vật

·