CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

Danh mục vần P

PHÁ

·         Phá

·         Phá chấp - Phá mê

·         Phá cổ

·         Phá gia chi tử

·         Phá giới

·         Phá kính trùng viên

·         Phá lệ

·         Phá ngu

·         Phá tà hiển chánh

 

PHÁC

·         Phác ngọc hồn kim

 

PHÁCH

·         Phách

·         Phách anh linh

·         Phách lạc hồn kinh

 

PHÁI

·         Phái vàng

·         Phái viên

 

PHÀM

·         Phàm

·         Phàm chất - Thánh chất

·         Phàm gian

·         Phàm giáo - Thánh giáo

·         Phàm lệ

·         Phàm nhãn

·         Phàm nhơn

·         Phàm phẩm

·         Phàm phu tục tánh

·         Phàm tâm

·         Phàm thế

·         Phàm thể

·         Phàm trần

·         Phàm trị - Thiên trị

 

PHẠM

·         Phạm

·         Phạm giới

·         Phạm Hộ Pháp

·         Phạm húy

·         Phạm Lãi - Tây Thi

·         Phạm môn

·         Phạm nghiệp

·         Phạm pháp

·         Phạm Phủ Từ

·         Phạm Tăng

·         Phạm thệ

·         Phạm Thiên Vương

·         Phạm thượng

·         Phạm trù

 

PHAN

·         Phan

 

PHÁN

·         Phán

·         Phán đoán

·         Phán quyết

·         Phán truyền

·         Phán xét cuối cùng

·         Phán xử

 

PHẢN

·         Phản

·         Phản bổn huờn nguyên

·         Phản khắc

·         Phản lão hoàn đồng

·         Phản loạn chơn truyền

·         Phản phúc

·         Phản tiền vi hậu

·         Phản tỉnh

 

PHẠN

·         Phạn hàm

·         Phạn ngữ

 

PHÁP

·         Pháp

·         Pháp bảo (Pháp bửu)

·         Pháp chánh

·         Pháp Chánh Truyền

·         Pháp danh - Thế danh - Thánh danh

·         Pháp điều

·         Pháp giới

·         Pháp hóa tướng tông

·         Pháp khí

·         Pháp luân thường chuyển

·         Pháp môn

·         Pháp nhân

·         Pháp siêu quần Thánh

·         Pháp thân

·         Pháp thí

·         Pháp trị

·         Pháp xa

 

PHÁT

·         Phát

·         Phát chẩn

·         Phát đoan

·         Phát hạ hồng ân

·         Phát lạc

·         Phát nguyện

·         Phát phu

·         Phát tang

·         Phát tâm

·         Phát thanh phổ thông giáo lý (Cơ quan)

 

PHĂN

·         Phăn

 

PHẨM

·         Phẩm

·         Phẩm cũ ngôi xưa

·         Phẩm cựu

·         Phẩm phục

·         Phẩm trật Thiên vị - Quỉ vị

·         Phẩm tước

·         Phẩm vật

·         Phẩm vị

 

PHÂN

·         Phân

·         Phân biện

·         Phân cam cộng khổ

·         Phân giải

·         Phân hóa

·         Phân phiền

·         Phân phương

·         Phân quyền

·         Phân rành

·         Phân tánh giáng sanh

·         Phân tâm

·         Phân thân

·         Phân trần

·         Phân vân

·         Phân xử

 

PHẦN

·         Phần

·         Phần chúc

·         Phần hương

·         Phần mộ

·         Phần phước

·         Phần thư khanh nho

 

PHẤN

·         Phấn

·         Phấn chấn

·         Phấn chí

·         Phấn tâm

 

PHẬN

·         Phận

·         Phận bạc

·         Phận Đạo

·         Phận sự

 

PHẤT

·         Phất chủ - Phất trần

 

PHẬT

·         Phật

·         Phật cốt

·         Phật đài

·         Phật đản

·         Phật độ

·         Phật giả vô ngôn

·         Phật giáo

·         Phật lịch

·         Phật Mẫu (Xem: Cửu Thiên Huyền Nữ, vần C và Diêu Trì Kim Mẫu, vần D)

·         Phật môn

·         Phật pháp

·         Phật pháp bất ly thế gian pháp

·         Phật Pháp Tăng

·         Phật quốc

·         Phật tánh

·         Phật tâm

·         Phật Tổ

·         Phật tông vô giáo

·         Phật tử

·         Phật vị

·         Phật xứ

 

PHÉP

·         Phép

·         Phép công

·         Phép huyền hư

·         Phép lành

·         Phép linh

·         Phép Tiên đạo

·         Phép tu vi

·         Phép xác - Phép Đoạn căn và Độ thăng

 

PHÊ

·         Phê

·         Phê chuẩn

·         Phê kiến - Phê duyệt

 

PHẾ

·         Phế

·         Phế đời hành đạo

·         Phế lập

·         Phế phận

·         Phế vong

 

PHI

·         Phi

·         Phi ân bạc nghĩa

·         Phi cầm tẩu thú

·         Phi chiến

·         Phi đạm bạc vô dĩ minh chí

·         Phi lộ

·         Phi lý

·         Phi ngã

·         Phi phàm

·         Phi sa tẩu thạch

·         Phi thương bất phú

·         Phi thường

·         Phi tướng lễ

·         Phi Tưởng Đài

·         Phi Tưởng Thiên

·         Phi vân vụ đổ thanh Thiên

 

PHÍ

·         Phí tâm

 

PHIỀN

·         Phiền

·         Phiền hà

·         Phiền muộn

·         Phiền não

·         Phiền não tức Bồ đề

 

PHIÊU

·         Phiêu linh

·         Phiêu nhiên xuất trần

·         Phiêu phi

 

PHÒ

·         Phò

·         Phò cơ - Phò loan - Đồng tử

·         Phò hộ độ trì

 

PHÓ

·         Phó

·         Phó bản

·         Phó bảng

·         Phó hội

·         Phó nhậm

·         Phó thác

·         Phó Trị Sự

·         Phó yến

 

PHONG

·         Phong

·         Phong ba

·         Phong bình lãng tịnh

·         Phong chúc tàn niên

·         Phong doanh - Phong đăng

·         Phong điều võ thuận

·         Phong Đô

·         Phong độ

·         Phong hóa

·         Phong khí ôn hòa

·         Phong kiến

·         Phong nguyệt

·         Phong sắc

·         Phong tai

·         Phong Thánh

·         Phong Thần

·         Phong thưởng

·         Phong tịch

·         Phong tình huê nguyệt

·         Phong trần

·         Phong trung tàn chúc

·         Phong văn

·         Phong vân

·         Phong võ

·         Phong y túc thực

 

PHÒNG

·         Phòng

·         Phòng bảo

·         Phòng đào

·         Phòng tía

·         Phòng thân

·         Phòng trù

 

PHÓNG

·         Phóng

·         Phóng đại

·         Phóng hổ qui sơn

·         Phóng sanh

·         Phóng tâm - Giới tâm

·         Phóng xá cô

 

PHÔ

·         Phô diễn

 

PHỔ

·         Phổ

·         Phổ cáo chúng sanh

·         Phổ cập

·         Phổ Đà Sơn

·         Phổ độ

·         Phổ giáo

·         Phổ Hiền Bồ Tát

·         Phổ hóa

·         Phổ Tế - Cơ quan Phổ Tế

·         Phổ thông

·         Phổ truyền

 

PHỐI

·         Phối

·         Phối hưởng

·         Phối ngẫu

·         Phối Sư

·         Phối từ

·         Phối Thánh

 

PHỒN

·         Phồn

·         Phồn ba - Phồn hoa

·         Phồn tục

 

PHU

·         Phu

·         Phu diễn

·         Phu - Phu phỉ

·         Phu quí phụ vinh

·         Phu tử

·         Phu xướng phụ tùy

 

PHÙ

·         Phù

·         Phù ba

·         Phù chú

·         Phù du

·         Phù đồ

·         Phù hạp

·         Phù hoa

·         Phù phiếm

·         Phù sanh

·         Phù trầm

·         Phù vân

 

PHÚ

·         Phú

·         Phú bẩm

·         Phú bần

·         Phú bất nhân, bần bất nghĩa

·         Phú hữu tứ hải

·         Phú quí

·         Phú quí sanh lễ nghĩa

·         Phú thứ

·         Phú túc

 

PHỦ

·         Phủ chính

·         Phủ dụ

·         Phủ phước

·         Phủ quyết

·         Phủ từ

·         Phủ việt

 

PHỤ

·         Phụ

·         Phụ ấm

·         Phụ bạc

·         Phụ bất ngôn tử chi ác

·         Phụ chú