CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

Danh mục vần CH

CHA

·         Cha - Thầy

 

CHÁC

·         Chác

·         Chác buộc

·         Chác tiếng bua danh

 

CHÁNH (CHÍNH)

·         Chánh

·         Chánh Chủ khảo

·         Chánh chuyên (Chính chuyên)

·         Chánh danh (Chính danh)

·         Chánh đại quang minh

·         Chánh đạo - Chánh giáo

·         Chánh đẳng Chánh giác

·         Chánh điện

·         Chánh lý

·         Chánh môn

·         Chánh Ngọ - Chánh Tý

·         Chánh ngoạt

·         Chánh nhứt

·         Chánh niệm (Xem: Vọng niệm, vần V)

·         Chánh Phối Sư

·         Chánh quả

·         Chánh tà

·         Chánh tâm - Chơn tâm

·         Chánh tế - Phụ tế

·         Chánh thể

·         Chánh tín (Xem: Mê tín, vần M)

·         Chánh trị & Ðạo

·         Chánh Trị Ðạo

·         Chánh Trị Sự - Phó Trị Sự - Thông sự

·         Chánh truyền

·         Chánh tự

·         Chánh văn

·         Chánh vị

 

CHÀY

·         Chày kình

 

CHÂM

·         Châm

·         Châm chế

·         Châm chước

·         Châm tửu

 

CHÂN

·         Chân (Xem: Chơn)

 

CHẤN

·         Chấn động

·         Chấn hưng

 

CHẨN

·         Chẩn bần

 

CHẤP

·         Chấp

·         Chấp bút

·         Chấp mê

·         Chấp ngã

·         Chấp sự giả các tư kỳ sự

·         Chấp thủ

·         Chấp trách

·         Chấp trung quán nhứt

 

CHÂU (CHU)

·         Châu

·         Châu cấp

·         Châu Công

·         Châu đạo

·         Châu Mãi Thần

·         Châu nhi phục thỉ

·         Châu thành Thánh địa

·         Châu toàn

·         Châu tri - Thông tri

 

CHẾ

·         Chế biến

·         Chế ngự

 

CHI

·         Chi

·         Chi chi hữu sanh

·         Chi lan

·         Chi phái

 

CHÍ

·         Chí

·         Chí chơn

·         Chí công

·         Chí cực chí tôn

·         Chí đức

·         Chí linh

·         Chí phàm

·         Chí sĩ

·         Chí tâm qui mạng lễ

·         Chí thành

·         Chí thiện

·         Chí Tôn

 

CHÍCH

·         Chích

·         Chích cánh

·         Chích lẻ

 

CHIÊM

·         Chiêm nghiệm

·         Chiêm ngưỡng

 

CHIẾN

·         Chiến sĩ trận vong

 

CHIẾT

·         Chiết

·         Chiết khảm điền ly (Xem chữ Bát Quái, vần B)

·         Chiết trung

·         Chiết tự

 

CHIÊU

·         Chiêu

·         Chiêu hồn

·         Chiêu phước họa

·         Chiêu tài tấn bảo

 

CHIẾU

·         Chiếu

·         Chiếu chỉ

·         Chiếu diệu

·         Chiếu giám

·         Chiếu y

 

CHÍN

·         Chín Cô

·         Chín lớp

·         Chín Trời mười Phật

 

CHỈN

·         Chỉn có

 

CHINH

·         Chinh lòng

 

CHÍNH

·         Chính (Xem: Chánh)

 

CHỈNH

·         Chỉnh

·         Chỉnh sát cúng phẩm

·         Chỉnh Tiên hoa

·         Chỉnh túc y quan

 

CHƠN (CHÂN)

·         Chơn

·         Chơn hồn

·         Chơn linh - Chơn thần

·         Chơn lý

·         Chơn mạng

·         Chơn mây

·         Chơn ngã

·         Chơn ngôn

·         Chơn nhơn

·         Chơn nữ

·         Chơn pháp

·         Chơn pháp bí truyền

·         Chơn Phật

·         Chơn Quân

·         Chơn tâm

·         Chơn thân

·         Chơn thiệt nghĩa

·         Chơn trị

·         Chơn truyền

·         Chơn tu

·         Chơn tục

 

CHU

·         Chu (Xem: Châu)

 

CHÚ

·         Chú giải

·         Chú Vãng Sanh (Xem: Vãng Sanh Thần Chú, vần V)

 

CHỦ

·         Chủ

·         Chủ nghĩa

·         Chủ quan - Khách quan

·         Chủ quản

·         Chủ tể

·         Chủ tọa

·         Chủ trung

·         Chủ trương

·         Chủ trưởng Chức sắc

·         Chủ trưởng Bàn Cai quản Phước Thiện

·         Chủ tướng

·         Chủ ý

 

CHÙA

·         Chùa chiền

·         Chùa Gò Kén (Xem: Từ Lâm Tự, vần T)

 

CHUẨN

·         Chuẩn

·         Chuẩn Ðề Bồ Tát

·         Chuẩn nhận

·         Chuẩn phê

·         Chuẩn thằng

·         Chuẩn y

 

CHÚC

·         Chúc thọ

 

CHUNG

·         Chung

·         Chung cửu

·         Chung đỉnh

·         Chung hiến lễ

·         Chung ly biệt - Chung ly hận

·         Chung niên

·         Chung phong

·         Chung qui

·         Chung thân

·         Chung tình

 

CHÚNG

·         Chúng

·         Chúng nam

·         Chúng sanh

·         Chúng sơn

 

CHUYÊN

·         Chuyên luyện

·         Chuyên quyền

 

CHUYỂN

·         Chuyển

·         Chuyển đọa vi thăng

·         Chuyển kiếp

·         Chuyển luân

·         Chuyển pháp

·