CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

BẢNG ÐỐI PHẨM CHỨC SẮC CÁC CƠ QUAN

 

BÁT QUÁI ÐÀI

CỬU TRÙNGÐÀI

HIỆP THIÊNÐÀI

CƠ QUAN P.THIỆN

BỘ NHẠC

BAN THẾ ÐẠO

CƠ QUAN KHÁC

Thiên Tiên

Giáo Tông

Hộ Pháp

Phật Tử

Nhơn Tiên

Chưởng Pháp

Thượng Phẩm
Thượng Sanh

Ðịa Tiên

Ðầu Sư

Thập nhị
Thời Quân

Tiên Tử

Thiên Thánh

Chánh Phối Sư
Phối Sư

Tiếp Dẫn ÐN.
Chưởng Ấn

Thánh Nhơn
Hiền Nhơn

Tiếp Lễ NQ.

Phu Tử

Thập nhị BQ.

Nhơn Thánh

Giáo Sư

Cải Trạng
Giám Ðạo

Chơn Nhơn
Ðạo Nhơn

Nhạc Sư
Ðốc Nhạc
Ðề Nhạc

Ðại Phu

Hộ Ðàn Pháp Q.
Hữu Phan Q.
Tả Phan Q.

Ðịa Thánh

Giáo Hữu

Thừa Sử
Truyền Trạng

Chí Thiện

Lãnh Nhạc
QuảnNhạc
Ðội Nhạc

Quốc Sĩ

Tổng Giám

Thiên Thần

Lễ Sanh

Sĩ Tải

Giáo Thiện

Cai Nhạc
Bếp Nhạc

Hiền Tài

Phó T.Giám

Nhơn Thần

Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự

Luật Sự

Hành Thiện
Thính Thiện

Nhạc Sĩ
Lễ Sĩ
Giáo Nhi

Tá Lý
Ðầu Phòng Văn

Ðịa Thần

Ðạo Hữu

Tân Dân
Minh Ðức

Thơ Ký

 

Tiếp Dẫn ÐN. : Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Hộ Ðàn Pháp Q. : Hộ Ðàn Pháp Quân
Tiếp Lễ NQ. : Tiếp Lễ Nhạc Quân Hữu Phan Q.: Hữu Phan Quân
Thập nhị BQ. : Thập nhị Bảo Quân Tả Phan Q. : Tả Phan Quân

 

Cập nhật ngày: 27-02-2018


A | B | C | CH | D | Đ | G | H | K | L | M | N | NG | NH | O | P | Q | R | S | T | TH | TR | U | V | X | Y


[ MỤC LỤC ]

Ấn bản (v.2012)

CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN
Ấn hành do theo hiệu đính 03-2003

DOWNLOAD
E-book-PDF