CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

HỆ THỐNG CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI

 

 

 

 

 

 

HỘ PHÁP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯỢNG PHẨM

 

 

 

 

THƯỢNG SANH

 

Chi

Ðạo

Chi

Pháp

Chi

Thế

 

 

Bảo Ðạo

 

Bảo Pháp

 

Bảo Thế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiến Ðạo

 

Hiến Pháp

 

Hiến Thế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai Ðạo

 

Khai Pháp

 

Khai Thế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp Ðạo

 

Tiếp Pháp

 

Tiếp Thế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Thất 

 

C.Q. Ph. Thiện

 

Bộ Pháp Chánh

 

Ban Thế Ðạo

1.   Trí

 

1. Phật Tử

 

 

 

 

Huệ

 

2. Tiên Tử

 

 

 

 

Cung

 

3. Thánh Nhơn

 

1. Tiếp Dẫn Ð.N

 

1. Phu Tử

 

4. Hiền Nhơn

 

2. Chưởng Ấn

 

 

2.   Trí

 

5. Chơn Nhơn

 

3. Cải Trạng

 

2. Ðại Phu

Giác

 

6. Ðạo Nhơn

 

4. Giám Ðạo

 

 

Cung

 

7. Chí Thiện

 

5. Thừa Sử

 

3. Quốc Sĩ

 

 

6. Truyền Trạng

 

 

3. Vạn

 

8. Giáo Thiện

 

7. Sĩ Tải

 

4. Hiền Tài

Pháp

 

9. Hành Thiện

 

8. Luật Sự

 

 

Cung

 

10. Thính Thiện

 

 

 

 

 

 

11. Tân Dân

 

 

 

 

 

12. Minh Ðức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) T.Thất: Tịnh Thất

(*) C.Q. Ph. Thiện: Cơ Quan Phước Thiện

(*) Tiếp Dẫn Ð.N: Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn

 

Cập nhật ngày: 27-02-2018


A | B | C | CH | D | Đ | G | H | K | L | M | N | NG | NH | O | P | Q | R | S | T | TH | TR | U | V | X | Y


[ MỤC LỤC ]

Ấn bản (v.2012)

CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN
Ấn hành do theo hiệu đính 03-2003

DOWNLOAD
E-book-PDF