CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

HỆ THỐNG CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ÐÀI

 

GIÁO TÔNG

NGỌC
CHƯỞNG PHÁP

THƯỢNG
CHƯỞNG PHÁP

THÁI
CHƯỞNG PHÁP

NỮ ĐẦU SƯ

NGỌC
ÐẦU SƯ

THƯỢNG
ÐẦU SƯ

THÁI
ÐẦU SƯ

NỮ
Chánh Ph. Sư

NGỌC
Chánh Phối Sư

THƯỢNG
Chánh Phối Sư

THÁI
Chánh Phối Sư

Nữ Phối Sư
(không giới hạn)

Ngọc Phối Sư
11 vị

Thượng Phối Sư
11 vị

Thái Phối Sư
11 vị

Nữ Giáo Sư
(không giới hạn)

Ngọc Giáo Sư
24 vị

Thượng Giáo Sư
24 vị

Thái Giáo Sư
24 vị

Nữ Giáo Hữu
(không giới hạn)

Ngọc Giáo Hữu
1000 vị

Thượng Giáo Hữu
1000 vị

Thái Giáo Hữu
1000 vị

Nữ Lễ Sanh
(không giới hạn)

Ngọc Lễ Sanh
(không giới hạn)

Thượng Lễ Sanh
(không giới hạn)

Thái Lễ Sanh
(không giới hạn)

BÀN TRỊ SỰ:
Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự

BÀN TRỊ SỰ:

Chánh Trị Sự
   Phó Trị Sự
   Thông Sự

NỮ ÐẠO HỮU

NAM ÐẠO HỮU

 

(*) Chánh Ph. Sư: Chánh Phối Sư      

 

Cập nhật ngày: 27-02-2018


A | B | C | CH | D | Đ | G | H | K | L | M | N | NG | NH | O | P | Q | R | S | T | TH | TR | U | V | X | Y


[ MỤC LỤC ]

Ấn bản (v.2012)

CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN
Ấn hành do theo hiệu đính 03-2003

DOWNLOAD
E-book-PDF